HubVision ANALYTICS

Data Mining

Alternative Text

Data Mining

Čo je HubVision Analytics - Data Mining?


HubVision analytics - Data mining je plne automatický analytický nástroj, ktorý za pomoci využitých vstupných hodnôt a ich kombinácií umožňuje štatisticky analyzovať, predvídať, odporučiť rôzne aspekty.

Príklady

Použité hodnoty, zmenu procesu výroby, využitie najefektívnejších hodnôt nastavení zariadení, nastavenie kamier počas spracovania obrazu.


Príklady využitia

ANAlÝZA

Predpoveď predajnosti produktu


Predpoveď na základe vyhodnotenia z historických údajov predaja.

Alternative Text
Alternative Text

ANALÝZA

Analýza prostredia


Teplota, kyslosť pôdy, sila vetra, zrážky a ich dopad na procesy.

Analýza

Odporúčanie výrobných postupov


Zmena kľúčových hodnôt.

Alternative Text
Alternative Text

Analýza

Analýza a monitorovanie regiónov záujmu podľa GPS lokácií


A ich sledovanie trasy.

Analýza

IOT


Komunikačná platforma IoT slúži na prepojenie všetkých internetom dostupných zariadení a zhromažďovanie získaných údajov na jednom mieste. Hlavným cieľom je online analýza a vyhodnotenie získaných dát z rôznych oblastí ako napríklad:
Smart parking
Predikcia preťaženia internetovej siete
Predikcia živelných katastrof v rizikových oblastiach

Alternative Text
Analýza

Forecasting / Predpoveď


Analýzu hodnôt rozdelujeme do dvoch kategórií

Regresná analýza

Vstupom do analýzy sú rôzne premenné, ktoré sa využívajú počas konkrétneho procesu výroby. Výsledkom je predpokladaná hodnota s percentuálnou úspešnosťou presnosti analýzyPríklady

- Zvýšenie produktivity o 20% - predpokladaná úspešnosť 80%
- Predpokladaná hodnota z výstupnej kvality 60% - predpokladaná úspešnosť 95%Analýza časom

Vstupom do analýzy je okrem zoznamu použitých premenných, ktoré sa používajú alebo získavajú počas výrobného procesu aj ČAS kedy sa hodnota využila alebo získala. Výsledkom je predpokladaná hodnota s percentuálnou úspešnosťou presnosti analýzy. Tento typ analýzy sa prednostne využíva pre analýzy procesov, ktorých vstupné a výstupné hodnoty sú závislé na čase.Príklady

- Predpoveď termínov zberu úrody, trvanie uskladnenia tovaru
- Predpoveď najpresnejšeho termínu prvého stáčania mladých vín. Predpoveď predajnosti produktu na základe vyhodnotenia z historických údajov predaja
- Predpoveď predajnosti produktu na základe kombinácie výsledkov predaja konkrétneho druhu produktu a výrobného postupu (výsledkov meraní konkrétnych procesov, ako napríklad: topologická analýza prostredia sadu a jej vplyv na kvalitu hrozna, analýza výrobného procesu, čas uskladnenia, atď).Analýza

Recommendation / Odporúčanie


Každý process pozostáva z konkrétnych postupov, ktoré je nutné dodržiavať pre zabezpečenie výroby najkvalitnejšieho produktu. Takto využité dáta (parametre) sa dajú využiť pre analýzu, ktorej výstupom je zoznam odporučených postupov, veličín, parametrov. Pre dosiahnutie najpresnejšieho výsledku odporučenia je nutné si určiť očakávaný cieľ, čo v prípade výroby produktu môžu byť rôzne mílniky získané z automatizovaného zápisu všetkých hodnôt, ktoré je možné počas procesu výroby monitorovať, ako napríklad:

Analýza procesov výroby

Monitorovanie a analýza premenných použitých vo výrobnom procese umožňuje pripraviť zoznam odporúčaných premenných pre jednotlivé časti procesu s rôznymi výstupmi ako napríklad:Príklady

- Zlepšenie kvality produktu
- Zníženie času pracovného postupu
- Zvýšenie pridanej hodnoty výrobného procesuAnalýza prostredia sadu

Monitorovanie a analýza prostredia sadu umožní čo najpresnejšie určiť región “kde” a obdobie “kedy” by sa mala úroda spracovať. Pre získanie najpresnejšieho výsledku je nutné monitorovať všetky aspekty, ktoré vplývajú na kvalitu odrôd. Ako sú:Príklady

- Kyslosť pôdy
- Teplota ovzdušia
- Sila vetra
- Aktivita zrážok
- Využité chemikálie proti škodcomANALÝZA

Topic modeling


Čo je Topic modeling?
(Sémantická analýza)

Vstupom do analýzy je zoznam dokumentov, výrazov využívaných v článoch a v textoch. Základnou myšlienkou je nájsť pravdepodobnostný model s latentnými témami, ktorý dokáže generovať údaje, ktoré pozorujeme v našej matici termínov.


Chceme najmä model P (D, W) taký, že pre akýkoľvek dokument d a slovo w zodpovedá P (d, w) tejto položke v matici termínov dokumentu.

Kategorizácia textov, vedeckých článkov a výrazov nebola nikdy jednoduchšia. Platforma podporuje 3 základné a najpoužívanejšie funkcie semantickej analýzy.


LSA

Latentná sémantická analýza (LSA) je jednou zo základných techník tematického modelovania.

PLSA

pLSA alebo pravdepodobnostná latentná sémantická analýza používa na riešenie problému pravdepodobnostnú metódu namiesto SVD

LDA

LDA je skratka pre Latent Dirichlet Allocation. LDA je bayesovská verzia pLSA

ANALÝZA

Stylometria


Čo je Stylometria?

Analýzou dokumentu a jeho obsahu umožňuje pripraviť zoznam najpravdepodobnejších kandidátov (autorov) dokumentu. Pre získanie najpresnejšieho výsledku je nutné monitorovať všetky výrazy, indexy, kľúčové slová, ktoré vplývajú na gramatický obsah dokumentu.


Napríklad:
poradie slovných druhov
skracovanie viet
skracovanie slov
frekvencia využívania slangových výrazov
ANALÝZA

BioAnalýza


Analýza

Vzťah liečiva s mutáciou


Veľkým otáznikom vo vedeckých článkoch zameraných na výskum liečiva pre konkrétnu mutáciu alebo ochorenie je zistiť relevantnosť článku ešte pred samotným prečítaním celého článku. Za pomoci analýzy vzťahov spomenutých v článku je možné získať zoznam článkov s najrelevantejšími vetami. Výstupom môže byť pomôcka pre rešerš článkov, ako aj pomôcka pre získanie potrebných informácií o vzťahoch.

  Vstupom do analýzy je zoznam voľne dostupných medicínskych článkov z portálov ako NCBI a EuropePMC.

Alternative Text
Alternative Text

ANALÝZA

Tvorba otázok na základe vzťahov liečív, ochorení


Vstupom do analýzy je bioanalýza vzťahu liečiva a mutácie (ochorenia). Ako ďalším parametrom je samotná štruktúra vety/viet a využitie relačných slovies ako napríklad „napomáha, zvyšuje, zmenšuje, škodí, interakcia, atď“. 
Na základe analýzy relevantnosti vzťahov medzi mutáciou, ochorením a liečivom vo vedeckých článkoch je možné za pomoci nástroja pochopiť štruktúru viet.

Výstupom z analýzy je zmyslu plná otázka, ktorá môže byť využitá napríklad formou online dotazníka pre užívateľa.